fleche_cote_droit

Gwarancja

Warunki
Udzielamy gwarancji na wszystkie produkty znajdujące się w naszej ofercie, na które producent nie udzielił własnej gwarancji. Towary objęte gwarancją producenta posiadają załączoną kartę gwarancyjną zawierającą informacje o punktach świadczących usługi gwarancyjne i pogwarancyjne. Wszystkie produkty nie posiadające gwarancji producenta podlegają rękojmi za wady zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Zwroty
Masz prawo zwrócić każdy towar bez względu na powód w terminie 7 dni roboczych od daty zakupu pod warunkiem, że nie nosi on oznak użytkowania i posiada oryginalne opakowanie.
Prawo zwrotu nie dotyczy towarów spoza katalogu Lyreco.

Naprawy serwisowe
W trosce o wysoki poziom obsługi prosimy o zgłaszanie reklamacji dotyczących produktów zakupionych w Lyreco. W tabeli znajdują się informacje na temat gwarancji produktów oferowanych w Lyreco oraz dane kontaktowe serwisu producenta lub dystrybutora. Jeśli brakuje w niej szczegółów dotyczących reklamowanego produktu, prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta Lyreco: tel. 0-22 730 70 00 / 0-801 300 002 lub faks 0-22 730 70 01 / 0-801 300 004.


 

   Program "Gwarancja Dostawy"

Regulamin programu Gwarancja Dostawy

1.     Program „Gwarancja Dostawy” jest gwarancją terminowej i kompletnej dostawy skierowaną do wszystkich Kupujących zarejestrowanych w systemie komputerowym Lyreco.

2.     Lyreco udziela gwarancji terminowej i kompletnej dostawy towarów z aktualnego katalogu Lyreco, z wyłączeniem towarów oferowanych w rozdziałach IV „Akcesoria komputerowe”, VI „Maszyny biurowe” oraz  XIII – „Meble i produkty konferencyjne”.

3.     Za dostawę zrealizowaną terminowo uważa się dostawę dostarczoną do siedziby Kupującego, zarejestrowanej w systemie komputerowym Lyreco, następnego dnia roboczego, tj. od poniedziałku do piątku, po złożeniu przez niego zamówienia lub w innym późniejszym uzgodnionym terminie. Z zastrzeżeniem pkt. 3.1 poniżej.

3.1    W przypadku gdy Katalog Lyreco przewiduje inny termin dostawy niż wskazany powyżej w pkt 3 za dostawę zrealizowaną terminowo, uważa się dostawę dostarczoną w terminie wskazanym w opisie produktu/kodu.

4.     Za dostawę kompletną uważa się dostawę towarów zgodnych asortymentowo i niewykazujących niedoborów ilościowych w stosunku do złożonego przez Kupującego zamówienia z uwzględnieniem zastrzeżeń ujętych w pkt. 4.1- 4.3 niniejszego Regulaminu.

4.1    Za dostawę kompletną uważa się również dostawę, w której w zamian za towary wycofane z aktualnego katalogu, Lyreco dostarczyło towary funkcjonalnie podobne do towarów wycofanych z katalogu (towary – zamienniki).

4.2    Za towar – zamiennik do zamawianego, rozumie się każdy inny towar funkcjonalnie podobny do towaru zamówionego przez Kupującego.

4.3    Lyreco zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru – zamiennika bez wcześniejszych uzgodnień z Kupującym. W razie nie zaakceptowania towaru – zamiennika Kupującemu przysługuje prawo zwrotu towaru, na zasadach ogólnych. Brak takiej akceptacji i zwrot towaru – zamiennika nie powoduje uznania dostawy za niekompletną lub nieterminową.

5.     Dostawy towarów standardowo realizowane są na terenie całego kraju w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 17.

6.     Gwarancja dotyczy zamówień składanych do Lyreco w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18. Jeżeli zamówienie składane jest drogą faksową, to o godzinie otrzymania zamówienia decyduje godzina wydrukowana przez faks Lyreco na stopce dokumentu. Jeśli zamówienie składane jest na platformie lyreco.pl, to o godzinie zamówienia decyduje godzina zatwierdzenia zamówienia przez Kupującego na ww plaformie.

7.     Jeśli z winy Lyreco dostawa nie zostanie dostarczona terminowo na adres dostawy zarejestrowany w systemie komputerowym Lyreco i wskazany przez Kupującego na zamówieniu i/lub będzie niekompletna, Lyreco dostarczy brakujące i/lub niezgodne asortymentowo towary, jak również towary nieterminowo dostarczone w cenie 1 grosza za towar, z zastrzeżeniem, iż maksymalna łączna bazowa wartość wszystkich towarów objętych niniejszą gwarancją nie może przekroczyć 400,00 złotych netto.

7.1 Za bazową wartość towarów rozumie się ich wartość liczoną w cenach cennikowych.

7.2 Jeżeli Kupujący składa w jednym dniu zamówienia dostarczane na ten sam adres dostawy, zamówienia te traktowane są w świetle niniejszego Regulaminu pod względem wartości łącznie.

8.     Gwarancja nie dotyczy przypadków, w których:

8.1   Z przyczyn zależnych od operatora telekomunikacyjnego zamówienie Kupującego nie dotarło, dotarło z opóźnieniem, nieczytelne albo niekompletne do Lyreco.

8.2   Kupujący był nieobecny w miejscu dostawy w standardowych godzinach realizacji dostaw (zgodnie z pkt. 5 niniejszego Regulaminu), co uniemożliwiło przekazanie towaru.

8.3    Kupujący odmówił przyjęcia dostawy.

8.4    Kupujący odmówił potwierdzenia odbioru dostawy.

8.5    Dostawa nie została zrealizowana z przyczyn niezależnych od Lyreco, w tym na  skutek działania sił wyższych.

8.6    Podane przez Kupujacego dane dotyczące miejsca realizacji dostawy były niekompletne lub błędne i uniemożliwiły zlokalizowanie miejsca przekazania dostawy Kupującemu.

8.7    Realizacja zamówienia została wstrzymana przez Dział Windykacji Lyreco.

8.8    Towary zostały zwrócone przez Kupującego na zasadach ogólnych przed rozpatrzeniem reklamacji.

8.9    Waga pojedynczego zamówienia przekracza 500 kg, a Lyreco nie miało możliwości uzgodnienia terminu dostawy z Kupującym.

8.10    Waga pojedynczego towaru przekracza 30 kg.

8.11    Towar dostarczany jest do Kupującego bezpośrednio od producenta.

9.     W przypadku, gdy Lyreco nie dotrzymało warunków terminowej lub kompletnej dostawy, skorzystanie z niniejszej Gwarancji jest możliwe wyłącznie po złożeniu przez Kupującego reklamacji do Działu Obsługi Klienta w przeciągu 3 dni roboczych od daty realizacji dostawy (w przypadku nieterminowej dostawy) lub daty realizacji dostawy brakujących towarów (w przypadku niekompletnej dostawy).

10.   W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 0-801 300 002 lub (22) 730 70 00.

11.    Lyreco zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. Po tym terminie Lyreco skontaktuje się z Kupującym celem przekazania informacji dotyczących rozpatrzenia reklamacji. Decyzja Lyreco jest ostateczna, a Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia cywilnoprawne z tytułu niniejszej Gwarancji w stosunku do Lyreco w przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji.

12.    Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Lyreco, Kupującemu zostanie wystawiona faktura korygująca wartość towarów zgodnie z pkt 7 niniejszego Regulaminu. Jeżeli po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Lyreco, i zmniejszeniu ceny towaru fakturą korygującą do 1 grosza, Kupujący zwróci towar na zasadach ogólnych, to Kupującemu przysługuje zwrot ceny towaru, jaka wynika z faktury korygującej, o której mowa powyżej.

13.    W przypadku, gdy Kupującemu za nieterminową lub niekompletną dostawę towarów lub towarów – zamienników przysługują wobec Lyreco z innego tytułu jakiekolwiek rabaty, upusty, kary umowne, odszkodowania itp., Kupujący nie może ich łączyć z uprawnieniami przysługującymi mu z tytułu niniejszej Gwarancji. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyboru pomiędzy skorzystaniem z uprawnień przysługujących mu z tytułu niniejszej Gwarancji, a uprawnieniami z innych tytułów.

14.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.02.2016 i obowiązuje do odwołania.